SỐ LIỆU
 • Diện tích: 327,01 km2
 • Dân số: 131.224
 • 15 đơn vị hành chính cấp phường/xã
 • Diện tích: 105,1 km2
 • Dân số: 13.094
 • Diện tích: 13,55 km2
 • Dân số: 11.851
 • Diện tích: 8,5 km2
 • Dân số: 6.227
 • Diện tích: 4,03 km2
 • Dân số: 7.500
 • Diện tích: 5,91 km2
 • Dân số: 6.448
 • Diện tích: 7,43 km2
 • Dân số: 10.383
 • Diện tích: 1,35 km2
 • Dân số: 8.237
 • Diện tích: 1,01 km2
 • Dân số: 9.357
 • Diện tích: 1,11 km2
 • Dân số: 11.078
 • Diện tích: 13,57 km2
 • Dân số: 4.793
 • Diện tích: 70,28 km2
 • Dân số: 12.009
 • Diện tích: 31,16 km2
 • Dân số: 3.809
 • Diện tích: 29,35 km2
 • Dân số: 6.809
 • Diện tích: 21,36 km2
 • Dân số: 1.568
 • Diện tích: 5,24 km2
 • Dân số: 4.178
Thông Tin Đa Phương Tiện