SỐ LIỆU
 • Diện tích: 547,2 km2
 • Dân số: 108.986
 • 13 đơn vị hành chính cấp phường/xã
 • Diện tích: 29,21 km2
 • Dân số: 7.496
 • Diện tích: 36,43 km2
 • Dân số: 12.988
 • Diện tích: 37,84 km2
 • Dân số: 2.553
 • Diện tích: 11,51 km2
 • Dân số: 6.345
 • Diện tích: 55,19 km2
 • Dân số: 721
 • Diện tích: 15,66 km2
 • Dân số: 2.947
 • Diện tích: 15,83 km2
 • Dân số: 14.831
 • Diện tích: 19,23 km2
 • Dân số: 5.394
 • Diện tích: 86,86 km2
 • Dân số: 6.222
 • Diện tích: 20,9 km2
 • Dân số: 12.519
 • Diện tích: 20,81 km2
 • Dân số: 6.373
 • Diện tích: 13,57 km2
 • Dân số: 4.793
 • Diện tích: 101,42 km2
 • Dân số: 7.767
 • Diện tích: 76,08 km2
 • Dân số: 6.552
Thông Tin Đa Phương Tiện