SỐ LIỆU
 • Diện tích: 1.167,14 km2
 • Dân số: 39.823
 • 14 đơn vị hành chính cấp phường/xã
 • Diện tích: 9,36 km2
 • Dân số: 3.896
 • Diện tích: 162,39 km2
 • Dân số: 3.280
 • Diện tích: 88,22 km2
 • Dân số: 4.027
 • Diện tích: 177,03 km2
 • Dân số: 2.647
 • Diện tích: 57,08 km2
 • Dân số: 3.074
 • Diện tích: 209,42 km2
 • Dân số: 2.073
 • Diện tích: 42,25 km2
 • Dân số: 1.725
 • Diện tích: 25,13 km2
 • Dân số: 992
 • Diện tích: 44,56 km2
 • Dân số: 1.404
 • Diện tích: 19,63 km2
 • Dân số: 2.231
 • Diện tích: 58,02 km2
 • Dân số: 1.640
 • Diện tích: 57,52 km2
 • Dân số: 1.666
 • Diện tích: 157,02 km2
 • Dân số: 2.875
 • Diện tích: 62,36 km2
 • Dân số: 1.763
Thông Tin Đa Phương Tiện