SỐ LIỆU
 • Diện tích: 337,55 km2
 • Dân số: 143.420
 • 14 đơn vị hành chính cấp phường/xã
 • Diện tích: 3,92 km2
 • Dân số: 19.320
 • Diện tích: 74,58 km2
 • Dân số: 4.151
 • Diện tích: 33 km2
 • Dân số: 9.025
 • Diện tích: 25,56 km2
 • Dân số: 5.124
 • Diện tích: 23,94 km2
 • Dân số: 10.396
 • Diện tích: 17,18 km2
 • Dân số: 3.225
 • Diện tích: 6,44 km2
 • Dân số: 8.774
 • Diện tích: 24,57 km2
 • Dân số: 4.163
 • Diện tích: 4,48 km2
 • Dân số: 5.965
 • Diện tích: 4,57 km2
 • Dân số: 7.548
 • Diện tích: 43,65 km2
 • Dân số: 2.749
 • Diện tích: 7,08 km2
 • Dân số: 4.426
 • Diện tích: 3,34 km2
 • Dân số: 5.178
 • Diện tích: 6,08 km2
 • Dân số: 5.535
 • Diện tích: 8,56 km2
 • Dân số: 10.450
 • Diện tích: 4,56 km2
 • Dân số: 3.883
 • Diện tích: 8,55 km2
 • Dân số: 3.235
 • Diện tích: 16,06 km2
 • Dân số:
 • Diện tích: 26,14 km2
 • Dân số: 3.724
Thông Tin Đa Phương Tiện