Giá trị khác Giá trị khác
Đất an ninh Đất an ninh
Đất bãi thải, xử lý chất thải Đất bãi thải, xử lý chất thải
Đất chuyên trồng lúa nước Đất chuyên trồng lúa nước
Đất chưa sử dụng Đất chưa sử dụng
Đất chợ Đất chợ
Đất công trình bưu chính viễn thông Đất công trình bưu chính viễn thông
Đất công trình công cộng khác Đất công trình công cộng khác
Đất công trình năng lượng Đất công trình năng lượng
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
Đất cơ sở tôn giáo Đất cơ sở tôn giáo
Đất cơ sở tín ngưỡng Đất cơ sở tín ngưỡng
Đất có di tích lịch sử - văn hóa Đất có di tích lịch sử - văn hóa
Đất có mặt nước chuyên dùng Đất có mặt nước chuyên dùng
Đất cụm công nghiệp Đất cụm công nghiệp
Đất giao thông Đất giao thông
Đất khu vui chơi, giải trí công cộng Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
Đất nông nghiệp khác Đất nông nghiệp khác
Đất phi nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp khác
Đất phát triển hạ tầng Đất phát triển hạ tầng
Đất quốc phòng Đất quốc phòng
Đất rừng phòng hộ Đất rừng phòng hộ
Đất rừng sản xuất Đất rừng sản xuất
Đất sinh hoạt cộng đồng Đất sinh hoạt cộng đồng
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
Đất thương mại, dịch vụ Đất thương mại, dịch vụ
Đất thủy lợi Đất thủy lợi
Đất trồng cây hàng năm khác Đất trồng cây hàng năm khác
Đất trồng cây lâu năm Đất trồng cây lâu năm
Đất xây dựng công trình sự nghiệp Đất xây dựng công trình sự nghiệp
Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác
Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
Đất xây dựng cơ sở văn hóa Đất xây dựng cơ sở văn hóa
Đất xây dựng cơ sở y tế Đất xây dựng cơ sở y tế
Đất xây dựng trụ sở cơ quan Đất xây dựng trụ sở cơ quan
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
Đất đồi núi chưa sử dụng Đất đồi núi chưa sử dụng
Đất ở tại nông thôn Đất ở tại nông thôn
Đất ở tại đô thị Đất ở tại đô thị