SỐ LIỆU
 • Số cơ sở khám chữa bệnh: 168 trong đó
  • 14 bệnh viện
  • 14 phòng khám đa khoa
  • 140 trạm y tế xã
 • Số cơ sở dược: 3574 trong đó
  • 398 công ty, 1895 chi nhánh công ty
  • 2408 nhà thuốc
  • 2187 quầy thuốc
 • Số cơ sở khám chữa bệnh: 36 trong đó
  • 4 bệnh viện
  • 5 phòng khám đa khoa
  • 27 trạm y tế xã
 • Số cơ sở dược: 329 trong đó
  • 14 công ty, 198 chi nhánh công ty
  • 203 nhà thuốc
  • 331 quầy thuốc
 • Số cơ sở khám chữa bệnh: 17 trong đó
  • 1 bệnh viện
  • 1 phòng khám đa khoa
  • 15 trạm y tế xã
 • Số cơ sở dược: 348 trong đó
  • 56 công ty, 241 chi nhánh công ty
  • 130 nhà thuốc
  • 283 quầy thuốc
 • Số cơ sở khám chữa bệnh: 30 trong đó
  • 2 bệnh viện
  • 1 phòng khám đa khoa
  • 27 trạm y tế xã
 • Số cơ sở dược: 432 trong đó
  • 15 công ty, 294 chi nhánh công ty
  • 291 nhà thuốc
  • 218 quầy thuốc
 • Số cơ sở khám chữa bệnh: 17 trong đó
  • 1 bệnh viện
  • 2 phòng khám đa khoa
  • 14 trạm y tế xã
 • Số cơ sở dược: 372 trong đó
  • 13 công ty, 175 chi nhánh công ty
  • 315 nhà thuốc
  • 184 quầy thuốc
 • Số cơ sở khám chữa bệnh: 15 trong đó
  • 1 bệnh viện
  • 1 phòng khám đa khoa
  • 13 trạm y tế xã
 • Số cơ sở dược: 290 trong đó
  • 68 công ty, 160 chi nhánh công ty
  • 169 nhà thuốc
  • 126 quầy thuốc
 • Số cơ sở khám chữa bệnh: 17 trong đó
  • 1 bệnh viện
  • 2 phòng khám đa khoa
  • 14 trạm y tế xã
 • Số cơ sở dược: 495 trong đó
  • 33 công ty, 288 chi nhánh công ty
  • 251 nhà thuốc
  • 236 quầy thuốc
 • Số cơ sở khám chữa bệnh: 23 trong đó
  • 3 bệnh viện
  • 1 phòng khám đa khoa
  • 19 trạm y tế xã
 • Số cơ sở dược: 382 trong đó
  • 87 công ty, 112 chi nhánh công ty
  • 370 nhà thuốc
  • 347 quầy thuốc
 • Số cơ sở khám chữa bệnh: 10 trong đó
  • 1 bệnh viện
  • 1 phòng khám đa khoa
  • 8 trạm y tế xã
 • Số cơ sở dược: 418 trong đó
  • 24 công ty, 205 chi nhánh công ty
  • 378 nhà thuốc
  • 182 quầy thuốc
 • Số cơ sở khám chữa bệnh: 3 trong đó
  • 0 bệnh viện
  • 0 phòng khám đa khoa
  • 3 trạm y tế xã
 • Số cơ sở dược: 508 trong đó
  • 88 công ty, 222 chi nhánh công ty
  • 301 nhà thuốc
  • 280 quầy thuốc
TỈNH KHÁNH HÒA - BIỂU ĐỒ