SỐ LIỆU
 • Dân số: 1.232.823
 • Nam: 613.482
 • Nữ: 619.341
 • Mật độ dân số: 240 người/km2
 • Dân số: 422.893
 • Nam: 208.024
 • Nữ: 214.869
 • Mật độ dân số: 11.663 người/km2
 • Dân số: 131.224
 • Nam: 65.503
 • Nữ: 65.721
 • Mật độ dân số: 401 người/km2
 • Dân số: 230.566
 • Nam: 115.644
 • Nữ: 114.922
 • Mật độ dân số: 208 người/km2
 • Dân số: 108.986
 • Nam: 54.331
 • Nữ: 54.655
 • Mật độ dân số: 199 người/km2
 • Dân số: 130.524
 • Nam: 65.831
 • Nữ: 64.693
 • Mật độ dân số: 232 người/km2
 • Dân số: 39.823
 • Nam: 20.005
 • Nữ: 19.818
 • Mật độ dân số: 34 người/km2
 • Dân số: 143.420
 • Nam: 71.445
 • Nữ: 71.975
 • Mật độ dân số: 425 người/km2
 • Dân số: 25.387
 • Nam: 12.699
 • Nữ: 12.688
 • Mật độ dân số: 75 người/km2
 • Dân số: 0
 • Nam: 0
 • Nữ: 0
 • Mật độ dân số: 0 người/km2
TỈNH KHÁNH HÒA - BIỂU ĐỒ