SỐ LIỆU
 • Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ: 64395.9
 • Kim ngạch xuất khẩu: 1497059
 • Kim ngạch nhập khẩu: 85117
 • Số trung tâm thương mại: 28
 • Số siêu thị: 64395.9
 • Số chợ:
 • Số lượng siêu thị:
 • Số lượng trung tâm thương mại: 3
 • Số lượng chợ:
 • Số lượng siêu thị: 4
 • Số lượng trung tâm thương mại: 23
 • Số lượng chợ: 33
 • Số lượng siêu thị: 5
 • Số lượng trung tâm thương mại: 2
 • Số lượng chợ: 33
 • Số lượng siêu thị: 3
 • Số lượng trung tâm thương mại: 1
 • Số lượng chợ: 33
 • Số lượng siêu thị: 2
 • Số lượng trung tâm thương mại: 2
 • Số lượng chợ: 2
 • Số lượng siêu thị: 3
 • Số lượng trung tâm thương mại: 3
 • Số lượng chợ: 1
 • Số lượng siêu thị: 5
 • Số lượng trung tâm thương mại: 2
 • Số lượng chợ: 3
 • Số lượng siêu thị: 3
 • Số lượng trung tâm thương mại: 2
 • Số lượng chợ: 3
 • Số lượng siêu thị: 3
 • Số lượng trung tâm thương mại: 1
 • Số lượng chợ: 23
TỈNH KHÁNH HÒA - BIỂU ĐỒ