SỐ LIỆU
 • Bậc mầm non:
  • 203 trường, 2.431 lớp
  • 63.078 học sinh, 6.201 giáo viên
 • Bậc phổ thông:
  • 321 trường, 6.350 lớp
  • 217.757 học sinh, 30.627 giáo viên
 • Bậc mầm non:
  • 68 trường, 965 lớp
  • 23.436 học sinh, 3.772 giáo viên
 • Bậc phổ thông:
  • 75 trường, 1.940 lớp
  • 75.477 học sinh, 23.032 giáo viên
 • Bậc mầm non:
  • 20 trường, 224 lớp
  • 6.171 học sinh, 348 giáo viên
 • Bậc phổ thông:
  • 33 trường, 772 lớp
  • 24.339 học sinh, 1.325 giáo viên
 • Bậc mầm non:
  • 32 trường, 375 lớp
  • 10.231 học sinh, 635 giáo viên
 • Bậc phổ thông:
  • 66 trường, 1.205 lớp
  • 39.693 học sinh, 2.060 giáo viên
 • Bậc mầm non:
  • 15 trường, 195 lớp
  • 5.432 học sinh, 337 giáo viên
 • Bậc phổ thông:
  • 34 trường, 601 lớp
  • 19.335 học sinh, 1.071 giáo viên
 • Bậc mầm non:
  • 20 trường, 220 lớp
  • 5.908 học sinh, 287 giáo viên
 • Bậc phổ thông:
  • 43 trường, 710 lớp
  • 23.531 học sinh, 1.252 giáo viên
 • Bậc mầm non:
  • 17 trường, 110 lớp
  • 2.890 học sinh, 208 giáo viên
 • Bậc phổ thông:
  • 24 trường, 305 lớp
  • 7.656 học sinh, 528 giáo viên
 • Bậc mầm non:
  • 22 trường, 269 lớp
  • 6.822 học sinh, 464 giáo viên
 • Bậc phổ thông:
  • 34 trường, 614 lớp
  • 22.436 học sinh, 1.045 giáo viên
 • Bậc mầm non:
  • 9 trường, 73 lớp
  • 2.188 học sinh, 150 giáo viên
 • Bậc phổ thông:
  • 12 trường, 203 lớp
  • 5.290 học sinh, 314 giáo viên
 • Bậc mầm non:
  • 0 trường, 0 lớp
  • 0 học sinh, 0 giáo viên
 • Bậc phổ thông:
  • 0 trường, 0 lớp
  • 0 học sinh, 0 giáo viên
TỈNH KHÁNH HÒA - BIỂU ĐỒ