SỐ LIỆU
 • Giá trị Sản xuất
  :
  88200 tỷ đồng
 • Số cơ sở nhà nước
  :
  700
 • Số cơ sở tập thể
  :
  1446
 • Số cơ sở cá thể
  :
  1256
 • Số cơ sở tư nhân
  :
  3569
 • Số cơ sở hỗn hợp
  :
  715
 • Số cơ sở vốn ĐTNN
  :
  583
 • Giá trị Sản xuất
  :
  6236 tỷ đồng
 • Số cơ sở nhà nước
  :
  73
 • Số cơ sở tập thể
  :
  103
 • Số cơ sở cá thể
  :
  157
 • Số cơ sở tư nhân
  :
  479
 • Số cơ sở hỗn hợp
  :
  76
 • Số cơ sở vốn ĐTNN
  :
  56
 • Giá trị Sản xuất
  :
  9426 tỷ đồng
 • Số cơ sở nhà nước
  :
  54
 • Số cơ sở tập thể
  :
  196
 • Số cơ sở cá thể
  :
  173
 • Số cơ sở tư nhân
  :
  421
 • Số cơ sở hỗn hợp
  :
  82
 • Số cơ sở vốn ĐTNN
  :
  67
 • Giá trị Sản xuất
  :
  12546 tỷ đồng
 • Số cơ sở nhà nước
  :
  79
 • Số cơ sở tập thể
  :
  230
 • Số cơ sở cá thể
  :
  127
 • Số cơ sở tư nhân
  :
  448
 • Số cơ sở hỗn hợp
  :
  86
 • Số cơ sở vốn ĐTNN
  :
  99
 • Giá trị Sản xuất
  :
  10845 tỷ đồng
 • Số cơ sở nhà nước
  :
  85
 • Số cơ sở tập thể
  :
  165
 • Số cơ sở cá thể
  :
  110
 • Số cơ sở tư nhân
  :
  312
 • Số cơ sở hỗn hợp
  :
  75
 • Số cơ sở vốn ĐTNN
  :
  52
 • Giá trị Sản xuất
  :
  14849 tỷ đồng
 • Số cơ sở nhà nước
  :
  55
 • Số cơ sở tập thể
  :
  100
 • Số cơ sở cá thể
  :
  146
 • Số cơ sở tư nhân
  :
  482
 • Số cơ sở hỗn hợp
  :
  87
 • Số cơ sở vốn ĐTNN
  :
  52
 • Giá trị Sản xuất
  :
  11238 tỷ đồng
 • Số cơ sở nhà nước
  :
  94
 • Số cơ sở tập thể
  :
  135
 • Số cơ sở cá thể
  :
  117
 • Số cơ sở tư nhân
  :
  273
 • Số cơ sở hỗn hợp
  :
  58
 • Số cơ sở vốn ĐTNN
  :
  76
 • Giá trị Sản xuất
  :
  11774 tỷ đồng
 • Số cơ sở nhà nước
  :
  92
 • Số cơ sở tập thể
  :
  236
 • Số cơ sở cá thể
  :
  158
 • Số cơ sở tư nhân
  :
  378
 • Số cơ sở hỗn hợp
  :
  90
 • Số cơ sở vốn ĐTNN
  :
  55
 • Giá trị Sản xuất
  :
  5907 tỷ đồng
 • Số cơ sở nhà nước
  :
  82
 • Số cơ sở tập thể
  :
  124
 • Số cơ sở cá thể
  :
  106
 • Số cơ sở tư nhân
  :
  362
 • Số cơ sở hỗn hợp
  :
  86
 • Số cơ sở vốn ĐTNN
  :
  76
 • Giá trị Sản xuất
  :
  5379 tỷ đồng
 • Số cơ sở nhà nước
  :
  86
 • Số cơ sở tập thể
  :
  157
 • Số cơ sở cá thể
  :
  162
 • Số cơ sở tư nhân
  :
  414
 • Số cơ sở hỗn hợp
  :
  75
 • Số cơ sở vốn ĐTNN
  :
  50