• Giá trị sản phẩm nông nghiệp: 54.5
 • Giá trị sản phẩm lâm nghiệp: 0.0
 • Giá trị sản phẩm thủy sản: 331.0
 • Giá trị sản phẩm nông nghiệp: 62.8
 • Giá trị sản phẩm lâm nghiệp: 0.0
 • Giá trị sản phẩm thủy sản: 100.7
 • Giá trị sản phẩm nông nghiệp: 42.4
 • Giá trị sản phẩm lâm nghiệp: 0.0
 • Giá trị sản phẩm thủy sản: 401.2
 • Giá trị sản phẩm nông nghiệp: 49.8
 • Giá trị sản phẩm lâm nghiệp: 0.0
 • Giá trị sản phẩm thủy sản: 251.2
 • Giá trị sản phẩm nông nghiệp: 67.8
 • Giá trị sản phẩm lâm nghiệp: 0.0
 • Giá trị sản phẩm thủy sản: 446.5
 • Giá trị sản phẩm nông nghiệp: 77.6
 • Giá trị sản phẩm lâm nghiệp: 0.0
 • Giá trị sản phẩm thủy sản: 545.1
 • Giá trị sản phẩm nông nghiệp: 26.4
 • Giá trị sản phẩm lâm nghiệp: 0.0
 • Giá trị sản phẩm thủy sản: 95.8
 • Giá trị sản phẩm nông nghiệp: 71.5
 • Giá trị sản phẩm lâm nghiệp: 0.0
 • Giá trị sản phẩm thủy sản: 128.3
 • Giá trị sản phẩm nông nghiệp: 52.7
 • Giá trị sản phẩm lâm nghiệp: 0.0
 • Giá trị sản phẩm thủy sản: 82.8
 • Giá trị sản phẩm nông nghiệp: 0.0
 • Giá trị sản phẩm lâm nghiệp: 0.0
 • Giá trị sản phẩm thủy sản: 0.0
TỈNH KHÁNH HÒA - BIỂU ĐỒ