SỐ LIỆU
 • Số bảo tàng: 5
 • Số di tích quốc gia được xếp hạng: 16
 • Số di sản văn hóa phi vật thể: 3
 • Số buổi biểu diễn nghệ thuật:
 • Số buổi tổ chức kỷ niệm:
 • Số tác phẩm mỹ thuật:
 • Số tác phẩm nhiếp ảnh:
 • Số tác phẩm đăng ký bản quyền:
 • Số thư viện tỉnh: 1
 • Số thư viện huyện: 9
 • Số sách trong thư viện tỉnh: 374
 • Số sách trong thư viện huyện: 188
 • Ấn phẩm báo Khánh Hòa:
 • Số buổi chiếu phim: 1298
 • 175559 triệu đồng
TỈNH KHÁNH HÒA - BIỂU ĐỒ