SỐ LIỆU
 • Diện tích: 5.137,8 km2
 • Dân số: 1.232.823
 • 9 đơn vị hành chính cấp huyện, 140 đơn vị hành chính cấp xã
 • Diện tích: 254,29 km2
 • Dân số: 422.893
 • 27 đơn vị hành chính cấp phường/xã
 • Diện tích: 327,01 km2
 • Dân số: 131.224
 • 15 đơn vị hành chính cấp phường/xã
 • Diện tích: 1.107,95 km2
 • Dân số: 230.566
 • 27 đơn vị hành chính cấp phường/xã
 • Diện tích: 547,2 km2
 • Dân số: 108.986
 • 13 đơn vị hành chính cấp phường/xã
 • Diện tích: 561,83 km2
 • Dân số: 130.524
 • 19 đơn vị hành chính cấp phường/xã
 • Diện tích: 1.167,14 km2
 • Dân số: 39.823
 • 14 đơn vị hành chính cấp phường/xã
 • Diện tích: 337,55 km2
 • Dân số: 143.420
 • 14 đơn vị hành chính cấp phường/xã
 • Diện tích: 338,53 km2
 • Dân số: 25.387
 • 8 đơn vị hành chính cấp phường/xã
 • Diện tích: 496,3 km2
 • Dân số: 93
 • 3 đơn vị hành chính cấp phường/xã