SỐ LIỆU
 • Diện tích: 254,29 km2
 • Dân số: 422.893
 • 27 đơn vị hành chính cấp phường/xã
 • Diện tích: 11,56 km2
 • Dân số: 9.369
 • Diện tích: 4,48 km2
 • Dân số: 13.933
 • Diện tích: 1,7 km2
 • Dân số: 24.445
 • Diện tích: 3,62 km2
 • Dân số: 11.887
 • Diện tích: 0,67 km2
 • Dân số: 16.514
 • Diện tích: 0,64 km2
 • Dân số: 13.353
 • Diện tích: 0,37 km2
 • Dân số: 10.524
 • Diện tích: 0,39 km2
 • Dân số: 11.944
 • Diện tích: 0,38 km2
 • Dân số: 11.890
 • Diện tích: 0,46 km2
 • Dân số: 10.039
 • Diện tích: 2,56 km2
 • Dân số: 15.370
 • Diện tích: 0,47 km2
 • Dân số: 13.765
 • Diện tích: 1,4 km2
 • Dân số: 12.802
 • Diện tích: 0,28 km2
 • Dân số: 9.934
 • Diện tích: 0,62 km2
 • Dân số: 14.280
 • Diện tích: 1,01 km2
 • Dân số: 12.657
 • Diện tích: 42,62 km2
 • Dân số: 17.969
 • Diện tích: 4,27 km2
 • Dân số: 17.101
 • Diện tích: 1,34 km2
 • Dân số: 13.760
 • Diện tích: 47,05 km2
 • Dân số: 12.780
 • Diện tích: 32,44 km2
 • Dân số: 9.539
 • Diện tích: 8,53 km2
 • Dân số: 10.125
 • Diện tích: 0,82 km2
 • Dân số: 12.246
 • Diện tích: 8,73 km2
 • Dân số: 6.725
 • Diện tích: 2,66 km2
 • Dân số: 6.019
 • Diện tích: 15,34 km2
 • Dân số: 6.534
 • Diện tích: 56,65 km2
 • Dân số: 19.095