SỐ LIỆU
 • Diện tích: 561,83 km2
 • Dân số: 130.524
 • 19 đơn vị hành chính cấp phường/xã
 • Diện tích: 28,5 km2
 • Dân số: 19.985
 • Diện tích: 20 km2
 • Dân số: 9.964
 • Diện tích: 24,41 km2
 • Dân số: 8.134
 • Diện tích: 29,76 km2
 • Dân số: 8.478
 • Diện tích: 56,84 km2
 • Dân số: 7.404
 • Diện tích: 21,8 km2
 • Dân số: 3.862
 • Diện tích: 41,96 km2
 • Dân số: 7.926
 • Diện tích: 66,98 km2
 • Dân số: 10.912
 • Diện tích: km2
 • Dân số:
 • Diện tích: 17,75 km2
 • Dân số: 14.730
 • Diện tích: 128,77 km2
 • Dân số: 4.476
 • Diện tích: 35,5 km2
 • Dân số: 3.657
 • Diện tích: 48,23 km2
 • Dân số: 8.894
Thông Tin Đa Phương Tiện