SỐ LIỆU
 • Diện tích: 1.107,95 km2
 • Dân số: 230.566
 • 27 đơn vị hành chính cấp phường/xã
 • Diện tích: 5,88 km2
 • Dân số: 21.838
 • Diện tích: 171,75 km2
 • Dân số: 6.267
 • Diện tích: 282,88 km2
 • Dân số: 3.142
 • Diện tích: 73,34 km2
 • Dân số: 5.660
 • Diện tích: 39,62 km2
 • Dân số: 12.458
 • Diện tích: 8,07 km2
 • Dân số: 8.357
 • Diện tích: 26,88 km2
 • Dân số: 6.841
 • Diện tích: 17,34 km2
 • Dân số: 5.994
 • Diện tích: 34,47 km2
 • Dân số: 9.984
 • Diện tích: 60,01 km2
 • Dân số: 9.356
 • Diện tích: 17,11 km2
 • Dân số: 9.422
 • Diện tích: 24,29 km2
 • Dân số: 8.554
 • Diện tích: 8,65 km2
 • Dân số: 5.474
 • Diện tích: 16,16 km2
 • Dân số: 11.630
 • Diện tích: 13,47 km2
 • Dân số: 10.124
 • Diện tích: 8,43 km2
 • Dân số: 11.458
 • Diện tích: 13,67 km2
 • Dân số: 9.971
 • Diện tích: km2
 • Dân số:
 • Diện tích: 58,47 km2
 • Dân số: 8.742
 • Diện tích: km2
 • Dân số:
 • Diện tích: 18,45 km2
 • Dân số: 11.626
 • Diện tích: 6,58 km2
 • Dân số: 8.393
 • Diện tích: 13,17 km2
 • Dân số: 7.655
 • Diện tích: 30,5 km2
 • Dân số: 5.678
 • Diện tích: 29,72 km2
 • Dân số: 7.484
 • Diện tích: 60,72 km2
 • Dân số: 8.280
 • Diện tích: 44,51 km2
 • Dân số: 1.350
Thông Tin Đa Phương Tiện