SỐ LIỆU
 • Diện tích: 338,53 km2
 • Dân số: 25.387
 • 8 đơn vị hành chính cấp phường/xã
 • Diện tích: 16,15 km2
 • Dân số: 3.810
 • Diện tích: 73,42 km2
 • Dân số: 1.629
 • Diện tích: 51,79 km2
 • Dân số: 1.894
 • Diện tích: 34,21 km2
 • Dân số: 1.135
 • Diện tích: 47,51 km2
 • Dân số: 2.077
 • Diện tích: 33,53 km2
 • Dân số: 1.492
 • Diện tích: 38,82 km2
 • Dân số: 3.390
 • Diện tích: 43,26 km2
 • Dân số: 858
Thông Tin Đa Phương Tiện